Täiendkoolitus

EMK Teoloogiline Seminar 25 sünnipäeva eripakkumine! 

Kõigile huvilistele, kaasa arvatud endistele õppijatele täiendkoolituskursused!

EMK Teoloogiline Seminar kutsub täiendõppena osalema vabakuulajana ühel loengukursustele 2019/20 õppeaastal tasuta.
Pakume ained esmatutvuseks ning edasijõudnutele olemasolevate teadmiste täiendamiseks. 

Soovi korral on võimalik saada ka tunnistus läbitud aine kohta, mida arvestatakse VÕTA raames oma praeguses või tuleviku tasemeõppes. Tunnistuse jaoks tuleb sooritada ülesanded ja eksam ning maksta ainepunkti õpemaks 32€/EAP. 

Käesoleval semesteril pakume kuulata tasuta ühte alljärgnevatest loengukursustest. Üks kursus tasuta, järgnevad 32€/EAP. Osalemiseks on vajalik registreerumine vähemalt 24 tundi enne loengute algust. 

 

Kursuse eesmärk: Õppekursus annab ülevaate Vana Testamendi sisust; tutvustab kontekstist tulenevaid teoloogilisi, kirjanduslikke ja ajaloolisi küsimusi.

Õpiväljundid: Õppekursusel läbides mõistab õppija, kuidas Vana Testamendi narratiiv arendab välja kristliku usu päästeloo. Õppija oskab selgitada Jumala kujutamist Vana Testamendi tekstides. Kursuse lõppedes on õppija teadlik Vana Testamendi ajaloolisest, kultuurilisest ja geograafilisest taustast. Osakab näidata kuidas kujuneb prohvetlik arusaam Messia isikust Vanas Testamendis ning mõistab, kuidas realiseerub leping Vana Testamendi Iisraeli ajaloos.

Õppejõud:  Mark Nelson

Ainepunkte: 4 EAP

Ajakava: 

29.08.2019 14:15 - 18:00
11.09.2019 14:15 - 16:00
12.09.2019 09:00 - 11:45
14.09.2019 13:45 - 17:30
16.10.2019 14:15 - 16:00
17.10.2019 09:00 - 11:45
20.11.2019 14:15 - 18:00
21.11.2019 14:15 - 16:00  

Registreerumine >>

Kursuse eesmärk: Jeesuse elu, tegevuse ja õpetuse uurimine selle juudi ja kreeka-rooma kultuuri kontekstis. Peamine rõhuasetus on sünoptilistel evangeeliumitel. Vaatleme kuidas Jeesuse õpetused ja tegevus tänapäeva kontekstiga seostuvad.

Õpiväljundid: Kursuse läbinud õppija on suuteline esitama Jeesuse elu ja teenimistöö kesksed sündmused nende kronoloogilises järjestuses. Suudab nimetada Jeesuse põhilisi õpetusi ja kuidas need Jeesuse kontekstis olid kas traditsioonilised ja järjepidevad või uued ja skandaalsed juudi või kreeka-rooma kontekstis. Suudab kirjalikult ja suuliselt näidata, et ta tunneb Jeesuse elu põhilist ajaloolist, geograafilist, sotsiaalset ja religioosset tausta ja tunnetab vajadust seda veelgi enam uurida. Kursuse läbinud õppija on suuteline evangeeliumite tekste hoolikalt lugema märgates detaile ja tunnetades esmaallikate tähtsust Jeesuse elu uurimisel. Oskab teadlikumalt rakendada Jeesuse eeskuju ja õpetust tänapäevases kontekstis.

Õppejõud:  Philip Richardson

Ainepunkte: 3 EAP

Ajaplaan: 

25.09.2019 14:15 - 18:00
26.09.2019 14:15 - 18:00
27.09.2019 11:00 - 12:45
27.09.2019 14:15 - 18:00
28.09.2019 09:00 - 12:45

Registreerumine >>

Õppeaine sisu ja eesmärgid: Kursuse kaigus uuritakse 18. sajandi briti metodismi ajalugu j a teoloogiat, erilist tähelepanu pööratakse John Wesley elule j a mõtteviisile. Kursuse teoloogiline põhitähelepanu kontsentreerub detailselt päästmise doktriinile, eriliselt järgmistele elementidele: 1) õigeksmõistmise olemusele, 2) Wesley Aldersgate'i kogemuse tähtsusele, 3) uuestisünnile, 4) kindluse doktriinile, 5) teenija usule j a 6) kristlikule täiuslikkusele. Loengute kaigus tutvustatakse kaheksateistkümnenda sajandi evangelikaalse ärkamisliikumise geniaalsust ning selle tagajärgi anglikanismile, briti kultuurile ja tervele kirikule. Kursus õpetab üliõpilasi ajalooliselt mõtlema ning enam hindama teoloogilise kogemuse kontekstuaalset olemust. Samuti tutvutakse uuemate Wesley teoloogia õpetuslike tõlgendustega, eriti just päästmise doktriini puutuvat, antakse hinnang nendele tõlgendustele esmasest allikast lahtuvalt. Kõik need eesmargid kulmineeruvad arusaamises, mida tahendab ajalooline metodism kahekümnenda sajandi teoloogiale ja vaimulikule teenistusele.

Õppeaine õpiväljundid: Selle kursuse lõpus on edukad üliõpilased võimelised järgmiseks:
1) identifitseerima Wesley päästmise doktriini põhielemendid, eriti mis puudutab asjade järgnevust, nagu nad on kirjeldatud olulises jutluses "Piibli tee päästmiseni".
2) Olema teadlikud Wesley soterioloogia tõlgenduse ajalookirjanduslikest probleemidest, eriti kitsarinnalistest, piiratud ja ebaõiglastest (eelarvamustega) perspektiividest lahtuvatest.
3) Uurima religiooni ja kultuuri vastastikust mõju eelkõige intellektuaalse mõtte (filosoofilise ja teoloogilise) arengus 18. sajandil, nagu see peegeldus briti metodismis.
4) Selgelt valjendama põhjalikke teadmisi Wesley teoloogilistes määratlustes ja nüanssides, mida ta kasutas, et välja töötada arusaadavat ja hästi väljaarendatud teoloogiat, eriti õigeksmõistmise, uuestisünni ja taieliku pühitsuse küsimustes.
5) Valjendama arusaamist ajaloolise metodismi jätkuvast tähtsusest tänapäeva laiemas oikumeenilises kogukonnas.
6) Metodistliku teoloogia ja praktika valgusel mõttes kavandama oma kutset olla evangeeliumi kuulutaja.
7) Väljendama Wesley teoloogia tähtsust efektiivseks pastoritööks tänapäeval.

Ainepunkte: 3 EAP

Lektor: Dr Kenneth Collins

Ajaplaan: 

16.10.2019 09:00 - 12:45
17.10.2019 14:15 - 18:00
18.10.2019 09:00 - 12:45
18.10.2019 14:15 - 18:00
19.10.2019 09:00 - 10:45

Registreerumine >>

Kursuse eesmärgid: anda üliõpilastele ülevaade peamistest eetika süsteemidest ja aidata neid hinnata ja analüüsida kristlikust vaatenurgast lähtudes, et kaitsta oma seisukohta konkreetsetes eetilistes küsimustes.

Kursuse õpiväljundid: aine omandamisel on õppija võimeline erapooletult ja loogiliselt analüüsima eetilisi seisukohti, mõistma eetiliste otsuste langetamise peamisi meetodeid.
On võimeline ära tundma teatavate otsuste taga olevate eetiliste süsteemide mõju. Oskab kriitiliselt analüüsida eetilisi süsteeme kristlikust perspektiivist lähtudes. Mõistab kristliku teoloogia ja eetiliste seisukohtade seotust.

Ainepunkte: 3 EAP

Õppejõud: Mark Nelson

Ajakava: 

19.10.2019 11:00 - 17:30
06.11.2019 09:00 - 12:45
08.11.2019 14:15 - 18:00
06.12.2019 14:15 - 18:00

Registreerumine >>

Õppeaine eesmärgid: Teoloogia kui distsipliini tutvustamine. Teoloogilise mõtlemise arendamine. Alustada teoloogia põhimõistete ja teemade tutvustamist lähtuvalt apostellikust usutunnistusest. Kursuse eesmärk on panna alus hilisemale sügavamale süstemaatilise, ajaloolise ja piibli teoloogia õppimisele.

Õppeaine õpiväljundid:  Kursuse läbinud õppija oskab kirjeldada teoloogia allikate rolli teoloogilises mõtlemises. Orienteerub teoloogia põhi mõistetes. Tudeng mõistab teaduse ja religiooni kompleksset vahekorda. Tudeng oskab sõnastada Jumala Isa kui kõikväelise Looja olemust ja Kolmainsuse doktriini klassikalise kristliku teoloogia seisukohalt.

Ainepunkte: 3EAP

Õppejõud: Külli Tõniste

Ajakava

21.11.2019 9:00-11:45
23.11.2019 9:00-15:30
04.12.2019 10:00-12:45
06.12.2019 11:00-18:00

Registreerumine >>

Ainekursuse eesmärgid. Teoloogia kui distsipliini tutvustamine. Teoloogilise mõtlemise arendamine. Jätkata teoloogia põhimõistete ja teemade tutvustamist lähtuvalt Apostellikust usutunnistusest. Käsitletavad teemad on kristoloogia, hamartioloogia ja soterioloogia (ehk siis õpetus Kristusest, õpetus inimkonna patust ja õpetus päästmisest).

Õppeaine õpiväljundid: Kursuse läbinud õppija oskab nimetada olulisemaid teoloogilisi seisukohti kristoloogias, hamartioloogias ja soterioloogias, tunneb ajaloolist problemaatikat ülalmainitud teoloogia valdkondades. Orienteerub erinevate kirikute erinevates seisukohtades õigeksmõistmisõpetuses ja tunneb nimetatud valdkondade terminoloogiat. Oskab eristada erinevaid teoloogilisi seisukohti nimetatud valdkondades. Sostab aines omandatud teoloogilisi teadmisi iseenda usulise kogemusega.

Õppejõud: Simon Graf

Ainepunkte: 3 EAP

Ajakava

06.11.2019 14:15 - 18:00
09.11.2019 13:45 - 16:30
04.12.2019 14:15 - 17:00
05.12.2019 09:00 - 12:45
07.12.2019 09:00 - 12:45

Registreerumine >>

Õppeaine eesmärgid: Anda üliõpilastele ülevaade pärast valgustusaega tekkinud piibliõppe metodoloogiatest, nende teoloogilistest ja filosoofilistest alustest ja praktilistest tulemustest lähtuvalt mõjust Kirikule ja meie arusaamadele piibliteksti suhtes.

Õppeaine õpiväljundid: Kursuse läbinud üliõpilane omab ülevaadet muutustest, mis toimusid piibliõppes pärast valgustusaega. Üliõpilased mõistavad, kuidas konkreetsed metodoloogiad toimivad ja milline on olnud nende mõju meie arusaamadele piiblitekstist. Üliõpilased mõistavad, milline mõju (positiivne ja negatiivne) on akadeemilisel piibliõppel sellele, kuidas Kirik kasutab Piiblit.

Õppejõud: Mark Nelson

Ainepunkte: 2 EAP

Ajaplaan:

21.11.2019 16:15 - 18:00
22.11.2019 11:00 - 12:45
22.11.2019 14:15 - 18:00
04.12.2019 14:15 - 18:00

Registreerumine >>

Kursuse eesmärk: anda ülevaade UT raamatute autorite kerygma rõhuasetusi Jeesuse tiitlite kaudu ja tutvustada messia tiitli mõistmist Pühakirjas (ja Jeesuse ajal)

Õpiväljundid: Õppija tunneb UT raamatute (valitud) autorite kerygma rõhuasetusi Jeesuse tiitlite kaudu. Teab Jeesuse kohta kasutatud tiitleid ja märksõnu UT (valitud) autorite kristoloogia mõistmisel

Õppejõud: Anne Saluraid

Ainepunkte: 3 EAP

Ajaplaan: 

25.09.2019 09:00 - 10:45
28.09.2019 13:45 - 16:30
09.10.2019 10:00 - 12:45
11.10.2019 14:15 - 18:00
12.10.2019 13:45 - 16:30
09.11.2019 13:45 - 16:30 

Registreerumine >>