Õppeaasta kestab augusti lõpust juuni alguseni ja jaguneb sügis- ja kevadsemestriks. Igas kuus on üks sessioon, kokku 11 sessiooni aastas. Iga sessioon kestab 4 päeva: kolmapäevast laupäevani. Kõik kolm kursust õppivad koos vaid augusti, detsembri ja juuni sessioonil. Teistel sessioonidel õpib üks kursus eraldi või koos ühe teise kursusega.

 
Nädalate kava 2019/2020 näitab mis nädalatel toimub semestri lõikes õppetöö. Sügissemester algab augusti lõpust ja kestab kuni detsembri alguseni. Kevadsemestri esimene sessioon on jaanuaris ja viimane juunis. Juunis lõppeb ka õppeaasta. Juulis on seminari suvepuhkus ja õppesessioone ei toimu.
 
Nädalate kava 2020/2021 on nähtav siin.

Tunniplaan

Tunniplaani tabel näitab õppeaineid, mis toimuvad sessiooni lõikes. Faili igal lehel on ühe sessiooni tunnikava.

Teoloogia ja misjon õppekava

Misjoni rõhutamine õppekava konkreetse fookusena tähistab teadlikku suunitlust kiriku ja kiriklike institutsioonide avatusele ja valmisolekule kohaliku kogukonna (laiemalt ka kogu ühiskonna) erinevatel viisidel teenimiseks, arvesse võttes kultuurilist ja sotsiaalset konteksti ning kogukonna konkreetseid vajadusi.

1. Üldsätted

1.1. Õppekorralduseeskiri on Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari (edaspidi seminar) õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleeriv põhidokument.

1.2. Eeskirja järgimine on kohustuslik kõigile seminari õppejõududele, töötajatele ning üliõpilastele.
1.3. Õppekorralduseeskiri kinnitatakse seminari õppenõukogu poolt. Muudatused ja täiendused kinnitab õppenõukogu.
1.4. Rektori nõukogul on õigus kehtestada täiendavaid õppetööd reguleerivaid eeskirju.

EMK Teoloogiline Seminar toetab üliõpilasi nõustamisega järgmiste küsimuste puhul:

Õppenõustamine, mille eesmärgiks on aidata üliõpilasi õppekavasse puutuvas ja üldistes õppekorralduse küsimustes.
Nõustab õppekorralduse assistent, teisipäevast reedeni kell 10.00-14.00.
Tel: 66 88 467, e-mail: seminar®emkts.ee

VÕTA nõustamine, mille eesmärgiks on varasemate õpi- ja erialase töökogemuse arvestamisega seotud küsimustega tegelemine.
Nõustavad õppekorralduse assistent, tel: 66 88 467, e-mail: seminar®emkts.ee ja dekaan Mark Nelson, tel: 66 88 462, e-mail: mark.nelson®emkts.ee

 

1. Ainete deklareerimine

Ainete deklareerimine toimub ÕIS keskkonnas iga semestri alguses. Ained lisatakse sama rühma (kursuse) tudengitele automaatselt. Valikained ei lisandu automaatselt, need tuleb ise deklareerida oma õppekavast.

Tudengid, kes õppivad osakoormusega või eksternina peavad ise deklareerima ÕIS süsteemis aineid, mida nad kavatsevad võtta.

Varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) hindamise ja arvestamise kord

I Üldsätted

1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) aluseks on Eesti Vabariigi Kõrgharidusstandard peatükk 4.

 2. Käesolev kord reguleerib õpitulemuste arvestamist EMK Teoloogilises Seminaris õppides, arvestades üliõpilase varasemaid õpinguid ja töökogemust.

3. VÕTA taotluse protsess on tasuline. VÕTA taotlusi tasustatakse 1 EAP tasumääraga. Tasumäär kehtib ühe diplomi/tunnistuse/täiendkoolituse/ töökogemuse hindamisel 10 EAP ulatuses.

4. VÕTA toimub individuaalse hindamise korras.

Üliõpilaste õppeteenustasu 2019/20 õppeaastal: 1870 € õppeaastas.

Eesti residentidest tudengid võivad esitada avalduse Rektori nõukogule õppeteenustasu soodustuse taotlemiseks esimese õppeaasta alguses ja igal järgneval õppeaasta alguses. Teisel ja järgneval aastal võib tudeng taotleda õppeteenustasu soodustust kui ta on täitnud õppekava vähemalt 75% ulatuses ja osaleb jätkuvalt aktiivselt koguduse töös. Soodustuse avaldus tuleb esitada rektori nõukogule. Soodustuse saamise üle otsustab rektori nõukogu, kes arvestab tudengi majanduslikku vajadust, akadeemilist edasijõudmist ja aktiivsust koguduse töös. Soodustuste määrad on alljärgnevad:

 • Metodisti Kiriku liige 50% ulatuses (makstes õppeteenustasu 935 € õppeaastas). Sooduse taotlemiseks palun laadige alla metodisti soodustuse avaldust, täitke see, salvestage ja saatke seminar(ät)emkts.ee hiljemalt 15. septembriks.
 • Muu kristliku kiriku liige 30% ulatuses (makstes õppeteenustasu 1320 € õppeaastas). Sooduse taotlemiseks palun laadige alla mitte metodisti soodustuse avaldust, täitke see, salvestage ja saatke seminar(ät)emkts.ee hiljemalt 15. septembriks.

Üksikute õppeainete võtmisel rakendub 1 ainepunkti (EAP) tasumäär 32 €.

Muudatused järgneva õppeaasta õppeteenustasus avaldatakse seminari kodulehel hiljemalt jooksva õppeaasta märtsikuu jooksul.

ÕPPETEENUSTASU TASUMISE KORD

Õppemaksu tasutakse kaks korda aastas:

 • I semestri õppemaks 15. oktoobriks
 • II semestri õppemaks 15. märtsiks

Õppemaksu tasumisega viivitamise puhul rakendub tasumata summale viivis 0.2% päevas.

Õpingute katkestamise korral või tundidesse mitte ilmumise korral juba tasutud õppemaksu ei tagastata.

TASULISED TEENUSED

Tasumäära ühik on õppeteenustasu 1 ainepunkti (EAP) eest vastaval aastal kehtiva õppeteenustasu tasumäära alusel.

 • Korduseksami soorituse taotlus (kui tudeng ei ole sooritanud eksamit ettenähtud kuupäevadel ja taotleb uut sooritusvõimalust) (1 EAP tasumäär)
 • Aine kordussoorituse tasu (kui tudeng oli varasemalt ainele registreeritud ja ei ilmunud õppetööle/või ei sooritanud ainet positiivsele hindele) (1 EAP tasumäär)
 • VÕTA taotlus (1 EAP tasumäär kehtib ühe diplomi/tunnistuse/täiendkoolituse/ töökogemuse hindamisel 10 EAP ulatuses).
 • Tõlke teenustasu (1EAP tasumäär). Tõlget vajav tudeng on kohustatud loengusse või kokku lepitud kohtumisele mitte ilmumisest teavitama. Tõlke teenustasu rakendub kui tõlk on välja kutsutud, aga tõlget vajav tudeng ei ilmu kohale loengule või kohtumisele ja ei ole sellest 24 tundi ette teavitanud. Tõlk ei ole kohustatud ootama tõlget vajavat tudengit kauem kui 1 loengutund (45 minutit).
 • Taasimmatrikuleerimise avaldus (1EAP tasumäär).
 • Duplikaat
  • Diplomi duplikaadi väljaandmine. (1 EAP tasumäär)
  • Akadeemilise õiendi (sh hinnetelehe või õppekava täitmise tulemusi kajastava muu dokumendi) duplikaadi väljaandmine. (1EAP tasumäär)
  • Ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement) duplikaadi väljaandmine (1EAP tasumäär)

Teenuste osutamisel esitatakse arve. Arve tasumisega viivitamise puhul rakendub tasumata summale viivis 0.2% päevas.

Riiklik vajaduspõhine eritoetus

Vajaduspõhine eritoetus alates 2013/2014 immatrikuleeritud üliõpilastele.
Alates 1. veebruarist 2015. a on üliõpilastel võimalus taotleda vajaduspõhist eritoetust.