Õppeaasta kestab augusti lõpust juuni alguseni ja jaguneb sügis- ja kevadsemestriks. Igas kuus on üks sessioon, kokku 11 sessiooni aastas. Iga sessioon kestab 4 päeva: kolmapäevast laupäevani. Kõik kolm kursust õppivad koos vaid augusti, detsembri ja juuni sessioonil. Teistel sessioonidel õpib üks kursus eraldi või koos ühe teise kursusega.

 
Nädalate kava 2020/2021 näitab mis nädalatel toimub semestri lõikes õppetöö. Sügissemester algab augusti lõpust ja kestab kuni jaanuarini. Kevadsemestri esimene sessioon on jaanuaris ja viimane juunis. Juunis lõppeb ka õppeaasta. Juulis on seminari suvepuhkus ja õppesessioone ei toimu.

Nädalate kava 2021/2022

Tunniplaan

Tunniplaani vaatamiseks on kaks võimalust: tabeli kujul või ÕIS keskkonnas.

Tunniplaani tabel näitab õppeaineid, mis toimuvad sessiooni lõikes. Faili igal lehel on ühe sessiooni tunnikava.

Rühmade tunniplaanid (Tahvel keskkonnas)

Teoloogia ja misjon õppekava

Misjoni rõhutamine õppekava konkreetse fookusena tähistab teadlikku suunitlust kiriku ja kiriklike institutsioonide avatusele ja valmisolekule kohaliku kogukonna (laiemalt ka kogu ühiskonna) erinevatel viisidel teenimiseks, arvesse võttes kultuurilist ja sotsiaalset konteksti ning kogukonna konkreetseid vajadusi.

1.   ÜLDSÄTTED

1.1. Õppekorralduseeskiri on Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari (edaspidi seminar) õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleeriv põhidokument.

1.2. Eeskirja järgimine on kohustuslik kõigile seminari õppejõududele, töötajatele ning üliõpilastele.

1.3.Õppekorralduseeskiri kinnitatakse seminari õppenõukogu poolt. Muudatused ja täiendused kinnitab õppenõukogu.

1.4. Rektori nõukogul on õigus kehtestada täiendavaid õppetööd reguleerivaid eeskirju.

EMK Teoloogiline Seminar toetab üliõpilasi nõustamisega järgmiste küsimuste puhul:

Õppenõustamine, mille eesmärgiks on aidata üliõpilasi õppekavasse puutuvas ja üldistes õppekorralduse küsimustes.
Nõustab õppekorralduse assistent, teisipäevast reedeni kell 10.00-14.00.
Tel: 66 88 467, e-mail: seminar®emkts.ee

VÕTA nõustamine, mille eesmärgiks on varasemate õpi- ja erialase töökogemuse arvestamisega seotud küsimustega tegelemine.
Nõustavad õppekorralduse assistent, tel: 66 88 467, e-mail: seminar®emkts.ee ja dekaan Mark Nelson, tel: 66 88 462, e-mail: mark.nelson®emkts.ee

 

1. Ainete deklareerimine

Ainete deklareerimine toimub ÕIS keskkonnas iga semestri alguses. Ained lisatakse sama rühma (kursuse) tudengitele automaatselt. Valikained ei lisandu automaatselt, need tuleb ise deklareerida oma õppekavast.

Tudengid, kes õppivad osakoormusega või eksternina peavad ise deklareerima ÕIS süsteemis aineid, mida nad kavatsevad võtta.

Varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) hindamise ja arvestamise kord

I Üldsätted

1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) aluseks on Eesti Vabariigi Kõrgharidusstandard peatükk 4.

 2. Käesolev kord reguleerib õpitulemuste arvestamist EMK Teoloogilises Seminaris õppides, arvestades üliõpilase varasemaid õpinguid ja töökogemust.

3. VÕTA taotluse protsess on tasuline. VÕTA taotlusi tasustatakse 1 EAP tasumääraga. Tasumäär kehtib ühe diplomi/tunnistuse/täiendkoolituse/ töökogemuse hindamisel 10 EAP ulatuses.

4. VÕTA toimub individuaalse hindamise korras.

Üliõpilaste õppeteenustasu 2021/22 õppeaastal: 2050 € õppeaastas.

Eesti residentidest tudengid võivad esitada avalduse Rektori nõukogule stipendiumi taotlemiseks esimese õppeaasta alguses ja igal järgneval õppeaasta alguses. Teisel ja järgneval aastal võib tudeng taotleda stipendiumi, kui ta on täitnud õppekava vähemalt 75% ulatuses ja osaleb jätkuvalt aktiivselt koguduse töös. Stipendiumi avaldus tuleb esitada rektori nõukogule. Stipendiumi saamise üle otsustab rektori nõukogu, kes arvestab tudengi majanduslikku vajadust, akadeemilist edasijõudmist ja aktiivsust koguduse töös. Stipendiumi määrad on alljärgnevad:

  • Metodisti stipendium 1000 €
  • Oikumeeniline stipendium 525 €.

Üksikute õppeainete võtmisel rakendub 1 ainepunkti (EAP) tasumäär 32 €.

Muudatused järgneva õppeaasta õppeteenustasus avaldatakse seminari kodulehel hiljemalt jooksva õppeaasta märtsikuu jooksul.

RIiklik vajaduspõhine õppetoetus

Alates 2013/2014. õppeaastast toetab riik vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhine õppetoetus on kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega.

Alates 2016/2017. õppeaastast saavad vajaduspõhist õppetoetust taotleda ka üliõpilased, kes immatrikuleeriti enne 2013/2014. õppeaastat.

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng:

kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine;
kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 523 eurot.

Loe lähemalt Haridusministeeriumi portaalis

 

Vajaduspõhine eritoetus

Alates 2014/2015. õppeaasta kevadsemestrist on tudengitel võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust 135 eurot kuus.

Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud.

Alates 2016/2017. õppeaastast on võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust ka üliõpilastel, kes on immatrikuleeritud enne 2013/2014. õppeaastat.

Vajaduspõhist eritoetust määravad ja maksavad õppeasutused, kes küsivad taotlejatelt vajadusel lisadokumente.

Informatsiooni vajaduspõhise eritoetuse kohta saab õppeasutustest.

Tööpakkumine

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar pakub tööd Infotehnoloogia Spetsialistile

Infotehnoloogia spetsialisti töö sisuks on EMKTS-i IKT-valdkonna arendamine ja haldamine.

Koormus 0,5.

Huvi korral saada oma CV ja haridust tõendavad dokumendid aadressile seminar@emkts.ee

Loe lähemalt >>