Õppeaasta kestab augusti lõpust juuni alguseni ja jaguneb sügis- ja kevadsemestriks. Igas kuus on üks sessioon, kokku 11 sessiooni aastas. Iga sessioon kestab 4 päeva: kolmapäevast laupäevani. Kõik kolm kursust õppivad koos vaid augusti, detsembri ja juuni sessioonil. Teistel sessioonidel õpib üks kursus eraldi või koos ühe teise kursusega.

 
Nädalate kava näitab mis nädalatel toimub semestri lõikes õppetöö. Sügissemester algab augusti lõpust ja kestab kuni detsembri alguseni. Kevadsemestri esimene sessioon on jaanuaris ja viimane juunis. Juunis lõppeb ka õppeaasta. Juulis on seminari suvepuhkus ja õppesessioone ei toimu.
 

Tunniplaan

Tunniplaani vaatamiseks on kaks võimalust: tabeli kujul või ÕIS keskkonnas.
Tunniplaani tabel näitab õppeaineid, mis toimuvad sessiooni lõikes. Faili igal lehel on ühe sessiooni tunnikava.
ÕIS keskkonnas on aktuaalne tunniplaan jälgitav interaktiivsel viisil:
ÕIS keskkonda sisselogides saab tudeng jälgida temale sobitatud tunniplaani, mis põhineb ainetel, mida tema deklareeris.

Teoloogia ja misjon õppekava

Misjoni rõhutamine õppekava konkreetse fookusena tähistab teadlikku suunitlust kiriku ja kiriklike institutsioonide avatusele ja valmisolekule kohaliku kogukonna (laiemalt ka kogu ühiskonna) erinevatel viisidel teenimiseks, arvesse võttes kultuurilist ja sotsiaalset konteksti ning kogukonna konkreetseid vajadusi.

1. Üldsätted

1.1. Õppekorralduseeskiri on Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari (edaspidi seminar) õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleeriv põhidokument.

1.2. Eeskirja järgimine on kohustuslik kõigile seminari õppejõududele, töötajatele ning üliõpilastele.
1.3. Õppekorralduseeskiri kinnitatakse seminari õppenõukogu poolt. Muudatused ja täiendused kinnitab õppenõukogu.
1.4. Rektori nõukogul on õigus kehtestada täiendavaid õppetööd reguleerivaid eeskirju.

EMK Teoloogiline Seminar toetab üliõpilasi nõustamisega järgmiste küsimuste puhul:

1. Psühholoogiline nõustamine, mille eesmärgiks on toetada üliõpilasi õppimise käigus ja isiklikus elus ettetulnud raskustega toimetulekuks. Nõustab Meeli Tankler neljapäeviti kokkuleppel.
Tel: 66 88 461; e-mail: meeli.tankler®emkts.ee

1. Ainete deklareerimine

Ainete deklareerimine toimub ÕIS keskkonnas iga semestri alguses. Ained lisatakse sama rühma (kursuse) tudengitele automaatselt. Valikained ei lisandu automaatselt, need tuleb ise deklareerida oma õppekavast.

Tudengid, kes õppivad osakoormusega või eksternina peavad ise deklareerima ÕIS süsteemis aineid, mida nad kavatsevad võtta.

Varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) hindamise ja arvestamise kord

I Üldsätted

1.  Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) aluseks on Rakenduskõrgkooli seaduse p 12.2.
2.  Käesolev kord reguleerib õpitulemuste arvestamist EMK Teoloogilises Seminaris õppides, arvestades üliõpilase varasemaid õpinguid ja töökogemust.
3.  VÕTA toimub individuaalse hindamise korras.

Õppeteenustasu määrad ning tasumiskord

Üliõpilaste õppeteenustasu 2018/19 õppeaastal: 1700 € õppeaastas

Esimese kursuse üliõpilane ja üliõpilane, kes alates teisest õppeaastast kes on II õppeaastaks täitnud 75% õppekavast, võib taotleda õppeteenustasu soodustust rektori nõukogult:

Riiklik vajaduspõhine eritoetus

Vajaduspõhine eritoetus alates 2013/2014 immatrikuleeritud üliõpilastele.
Alates 1. veebruarist 2015. a on üliõpilastel võimalus taotleda vajaduspõhist eritoetust.