EMKTS sügisel 2018

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar on riiklikult akrediteeritud rakenduslik erakõrgkool. Õppetöö toimub eesti keeles, võimaldatakse tõlge vene ja inglise keelde. Võimalik on omandada aastane teoloogia baaskursus ja kolme aastane teoloogia kõrghariduse programm tsükliõppes.

Seminari rõhuasetus on praktilisel teoloogial ja piibliõppel. Põhieesmärgiks on anda kõrgemat usuteaduslikku haridust, valmistades ette vaimulikke ja kutsetöötajaid mitmesugustes kristlikes töövaldkondades, et seeläbi tugevdada olemasolevaid kogudusi ning rajada uusi.

Aadress:
Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar
Narva mnt 51, 10152 Tallinn
tel: 66 88 467, e-mail: seminar®emkts.ee
Reg. nr: 80196661. Tegevuslitsents: 351-KHM

Panga rekvisiidid:
Eesti Metodisti Kirik
Swedbank IBAN EE842200221010980782

Aadress:

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar
Narva mnt 51, 10152 Tallinn

Panga rekvisiidid:

Eesti Metodisti Kirik
Swedbank IBAN EE842200221010980782

Telefon, e-post:

Sekretär: 668 8467, seminar®emkts.ee
Rektor: 668 8461, rektor®emkts.ee
Dekaan: 668 8462, dekaan®emkts.ee
Raamatukogu: 668 8464, raamatukogu®emkts.ee

 

EMK Teoloogilise Seminari missiooniks on valmistada ette kristlikke töötegijaid ja juhte kirikutele ning kristlikele ja heategevuslikele organisatsioonidele, pakkudes kiriku ja ühiskonna vajadustest lähtuvat teoloogilist kõrgharidust ning toetades vaimulikku kujunemist õpiprotsessi käigus.

Seminari visiooniks on tagada rahvusvahelistele nõuetele vastav rakenduslik teoloogiline kõrgharidus ja täiendkoolitus Baltimaade ja lähiregiooni riikidest kristlastele.

EMK Teoloogiline Seminar valmistab ette kristlikke töötegijaid ja juhte kirikutele ning kristlikele organisatsioonidele, toetades nende vaimulikku kujunemist ning pakkudes kiriku ja ühiskonna vajadustest lähtuvat teoloogilist kõrgharidust ja täiendkoolitust.

Seminari eestseisus, juhtkond, õppejõud ja üliõpilased näevad end ühtse kogukonnana, kes on rajatud kristliku Kiriku traditsioonilistele alustele. Nii oma isiklikus kui ka kogukondlikus elus tahame toetuda Piiblis ilmutatud ja Püha Vaimu poolt sisendatud tõdedele, mis meid suunavad ja kujundavad teel pühitsuse poole. Oma akadeemilises tegevuses juhindume põhimõttest, et teadmiste ja tarkuse omandamise tulemusena kujuneks välja rõõmus jumalakartus, milles avaldub Vaimu vili meie hoiakute, sõnade ja tegudena Jumala, kaasinimeste ja kogu loodu suhtes. 

1. Sissejuhatus

Teoloogilise Seminari arengukava järgmiseks kolmeks aastaks toetub põhimõtteliselt aastal 2010 esimest arengukava koostanud meeskonna poolt sõnastatud kokkukulepetele seminari arengu eesmärkides ja suundades. Oleme veendunud selles, et hariduse valdkonnas põhisuunad ja eesmärgid väga kiiresti ei muutugi; võivad aga kindlasti muutuda nende eesmärkideni jõudmise viisid ja rõhuasetused seminari prioriteetides. Ütleme selles dokumendis, et Teoloogiline Seminar seab oma eesmärgiks teeniva meelsusega teoloogiliselt haritud töötegijate ettevalmistamise kiriku ja ühiskonna tarbeks. Selleks rõhutame seminari ja kiriku vahelise praktilise koostöö tugevdamist, õppe akadeemilise kvaliteedi tagamist ning kiriku ja kogukonna teenimise põhimõtete ellurakendamist. 

I. ÜLDSÄTTED

§1. Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar (edaspidi – Seminar) on rakenduslikku kõrgharidust andev erakõrgkool.
§2. Seminari pidaja on Eesti Metodisti Kirik (edaspidi – pidaja), mittetulundusühingu registrikood 80196661. EMK kooli pidajana on Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari (registrikood 01800659) õigusjärglane. Seminari nimi inglise keeles on Baltic Methodist Theological Seminary.

Isikuandmete töötlemise kord

EMK Teoloogiline Seminar (vastutav töötleja) töötleb isikute andmeid kooli põhikirjaliste ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Isikuandmete kaitse seadusest, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25.05.2018 määrusest 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus – General Data Protection Regulation, lühend GDPR) ning Andmekaitse inspektsiooni juhistest.

EMK Teoloogilisel Seminaril on üle 25 aasta simultaantõlke kogemust ja selleks vajalikud inimesed ja tehnika. Õppesessioonidest vabadel ajal on võimalik meilt tõlketehnikat laenutada Metodisti kiriku ja muude kirikute, misjonite, MTÜ-de või muude ürituste tarbeks. Me suudame varustada 100+ inimest ja pakkuda kuni 6 erinevat kanalit.

Helitehnika laenutuse hind sõltub erinevatest asjaoludest (ürituse tüüp ja pikkus, vajalike saatjate ja kanalite arv, helitehniku töökoormus, transport, ürituse toimumiskoht jne). Seetõttu palun, et annaksite meile piisavalt informatsiooni oma ettevõtmise kohta.

Tehnikat haldab ja selle eest vastutab seminari helitehnik

Kontakt: helitehnika®emkts.ee 

 

Koostööpartnerid Eestis:

Eesti Kristlik Nelipühikirik
Lastekeskus Tähetorn
Päästearmee Eestis
Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkond

Rahvusvahelised organisatsioonid ja koostöövõrgustikud, mille liige EMKTS on:

Methodist-Related Schools in Europe (MTSE)
International Association of Methodist-Related Schools, Colleges and Universities (IAMSCU)
European Evangelical Accreditation Association (EEAA)
International Council of Evangelical Theological Education (ICETE)

Koostööpartnerid väljaspool Eestit:

Asbury Theological Seminary
UMC General Board of Higher Education and Ministry (GBHEM)
UMC General Board of Global Ministries (GBGM)
World Methodist Council/World Evangelism
Fellowship of European Evangelical Theologians (FEET)
One Mission Society (OMS)

1. Avaliku konkursi väljakuulutamine

1.1. Avalik konkurss korralise õppejõu ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja juhul, kui vastav ametikoht on vakantne, sh kui ametikohal töötava isikuga sõlmitud töölepingu tähtajani on jäänud vähem kui üks aasta või kui reorganiseeritakse olemasolev või rajatakse uus ametikoht. 

Eestis Metodisti Kiriku ajaloos on 1994. aasta väga eriline. Realiseerus ammune unistus - asutati kõrgkool, mille esmaülesandeks on valmistada ette oma kirikule pastoreid ning töötegijaid erinevate kogudusetöö valdkondade tarvis.

Wes Griffin
Wes Griffin