Kursuse eesmärgid: anda üliõpilastele ülevaade peamistest eetika süsteemidest ja aidata neid hinnata ja analüüsida kristlikust vaatenurgast lähtudes, et kaitsta oma seisukohta konkreetsetes eetilistes küsimustes.

Kursuse õpiväljundid: aine omandamisel on õppija võimeline erapooletult ja loogiliselt analüüsima eetilisi seisukohti, mõistma eetiliste otsuste langetamise peamisi meetodeid.
On võimeline ära tundma teatavate otsuste taga olevate eetiliste süsteemide mõju. Oskab kriitiliselt analüüsida eetilisi süsteeme kristlikust perspektiivist lähtudes. Mõistab kristliku teoloogia ja eetiliste seisukohtade seotust.

Ainepunkte: 3 EAP

Õppejõud: Mark Nelson

Ajakava: 

19.10.2019 11:00 - 17:30
06.11.2019 09:00 - 12:45
08.11.2019 14:15 - 18:00
06.12.2019 14:15 - 18:00

Registreerumine >>