Õppeaine sisu ja eesmärgid: Kursuse kaigus uuritakse 18. sajandi briti metodismi ajalugu j a teoloogiat, erilist tähelepanu pööratakse John Wesley elule j a mõtteviisile. Kursuse teoloogiline põhitähelepanu kontsentreerub detailselt päästmise doktriinile, eriliselt järgmistele elementidele: 1) õigeksmõistmise olemusele, 2) Wesley Aldersgate'i kogemuse tähtsusele, 3) uuestisünnile, 4) kindluse doktriinile, 5) teenija usule j a 6) kristlikule täiuslikkusele. Loengute kaigus tutvustatakse kaheksateistkümnenda sajandi evangelikaalse ärkamisliikumise geniaalsust ning selle tagajärgi anglikanismile, briti kultuurile ja tervele kirikule. Kursus õpetab üliõpilasi ajalooliselt mõtlema ning enam hindama teoloogilise kogemuse kontekstuaalset olemust. Samuti tutvutakse uuemate Wesley teoloogia õpetuslike tõlgendustega, eriti just päästmise doktriini puutuvat, antakse hinnang nendele tõlgendustele esmasest allikast lahtuvalt. Kõik need eesmargid kulmineeruvad arusaamises, mida tahendab ajalooline metodism kahekümnenda sajandi teoloogiale ja vaimulikule teenistusele.

Õppeaine õpiväljundid: Selle kursuse lõpus on edukad üliõpilased võimelised järgmiseks:
1) identifitseerima Wesley päästmise doktriini põhielemendid, eriti mis puudutab asjade järgnevust, nagu nad on kirjeldatud olulises jutluses "Piibli tee päästmiseni".
2) Olema teadlikud Wesley soterioloogia tõlgenduse ajalookirjanduslikest probleemidest, eriti kitsarinnalistest, piiratud ja ebaõiglastest (eelarvamustega) perspektiividest lahtuvatest.
3) Uurima religiooni ja kultuuri vastastikust mõju eelkõige intellektuaalse mõtte (filosoofilise ja teoloogilise) arengus 18. sajandil, nagu see peegeldus briti metodismis.
4) Selgelt valjendama põhjalikke teadmisi Wesley teoloogilistes määratlustes ja nüanssides, mida ta kasutas, et välja töötada arusaadavat ja hästi väljaarendatud teoloogiat, eriti õigeksmõistmise, uuestisünni ja taieliku pühitsuse küsimustes.
5) Valjendama arusaamist ajaloolise metodismi jätkuvast tähtsusest tänapäeva laiemas oikumeenilises kogukonnas.
6) Metodistliku teoloogia ja praktika valgusel mõttes kavandama oma kutset olla evangeeliumi kuulutaja.
7) Väljendama Wesley teoloogia tähtsust efektiivseks pastoritööks tänapäeval.

Ainepunkte: 3 EAP

Lektor: Dr Kenneth Collins

Ajaplaan: 

16.10.2019 09:00 - 12:45
17.10.2019 14:15 - 18:00
18.10.2019 09:00 - 12:45
18.10.2019 14:15 - 18:00
19.10.2019 09:00 - 10:45

Registreerumine >>