EMKTS rektori ametijuhend

Rektor peab olema küps kristlane, kes on pühendunud Eesti Metodisti Kiriku õpetusele ja eetosele. Rektoril peab olema saavutusi juhtimises, teenimistöös ja kõrghariduses. Eelistatud on doktorikraad teoloogilises valdkonnas, kuid mitte nõutav. Rektor peab valdama vabalt eesti ja inglise keelt. Eelistatud on ka vene keele rääkimise ja mõistmise oskus.

Rektor on seminari tegevjuht ning vastutab kiriku juhtkonna, õppejõudude ja personali toetusel seminari juhtimise, akadeemia ja halduse eest:

Juhtimine

 1. Rektor pakub teoloogilist ja hariduslikku visiooni ning vaimset ja administratiivset juhtimist kõigis EMK Teoloogilise Seminariga seotud küsimustes ning loob tugeva usu, õppimise, vaimuliku kujunemise ja praktika kogukonna.
 2. Rektor juhib EMK Teoloogilise Seminari visiooni väljatöötamist ja kommunikeerimist, mis väljendub eesmärkides, strateegiates ja poliitikates, mille peab heaks kiitma Eestseisus.
 3. Rektor modelleerib professionaalset ja isiklikku terviklikkust, näidates usu, akadeemilise distsipliini ja vaimuliku juhtimise integreerimist.
 4. Rektor demonstreerib võimet julgustada teenimistöösse kutsutuid kutsele vastama ja oma haridusteed lõpetama, olles valmis oma kutset täitma.
 5. Rektor arendab andide paljususest saadavat rikkalikku kasu seminarikogukonnas, mida on õnnistatud väga erineva konfessioonilise, kultuurilise ja etnilise taustaga üliõpilastega.
 6. Rektor hoiab vastavalt põhikirjale tugevaid suhteid Eesti Metodisti Kiriku Aastakonverentsiga.
 7. Rektor annab aru Eestseisusele ja selle esimehele (kohalik piiskop/ringkonna superintendent)
 8. Rektor vastutab seminari juhtimise eest akrediteerimisprotsessis

Akadeemia

 1. Rektor loob kultuuri, mis tervitab üliõpilasi õpikeskkonda, mida juhivad pühendunud õppejõud ja teised töötajad.
 2. Rektor kasvatab kristlike õpetlaste kogukonda, inspireerides tipptasemel õpetamist, jutlustamist, uurimistööd ja teenimist.
 3. Rektor värbab ja arendab pidevalt suurepäraseid õppejõude.
 4. Rektor juhib teoloogilist haridust Eesti Metodisti Kirikus ning koostöös EMK Kirikuvalitsusega arendab pidevalt EMK Teoloogilist Seminari, et suuta reageerida kiriku ja ühiskonna muutuvatele vajadustele, täites Kiriku missiooni tehes Jeesuse Kristuse jüngreid.
 5. Rektor on teaduskonna õppejõud.

Administratsioon

 1. Rektor juhib kogu seminari tegevust, toetades tugevat haldusmeeskonda, kes haldab tõhusalt ja tulemuslikult seminari ressursse.
 2. Rektor kasutab strateegilise planeerimise ja juhtimise põhimõtteid ja tehnikaid, juhtides haldusmeeskonda efektiivselt ja positiivselt.

Välissuhted

 1. Rektor juhib seminari rahakogumis kampaaniaid nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt, sealhulgas suhtlemist praeguste ja potentsiaalsete annetajatega.
 2. Rektor suhtleb Haridus- ja Teadusministeeriumiga
 3. Rektor suhtleb teoloogiliste institutsioonidega ja on nendega seotud nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt

Tööülesanded

Järgnevalt kirjeldatakse üksikasjalikumalt EMK Teoloogilise Seminari rektori kohustusi. Mitmed loetletud kohustused täidetakse kas koostöös teiste töötajate ja õppejõududega või delegeeritakse neile. 

Üldised juhtimisülesanded:

 1. Juhib seminari tegevjuhina, jälgides teaduskonna, personali, tudengkonna ja eelarve tegevust ja juhtimist ning teenides kõigi füüsiliste ja rahaliste ressursside ustava majapidajana.
 2. Delegeerib konkreetsed kohustused akadeemilisele dekaanile ja teistele töötajatele
 3. Esindab seminari ja tegutseb seminari nimel ilma erikomisjonita; Allkirjastab lepinguid ja avab seminari pangakontod
 4. Juhib strateegilise arengukava koostamise ja selle lõpliku koostamise protsessi
 5. Jälgib strateegilise arengukava täitmist (koos strateegilise arengu grupiga)
 6. Juhib igakuiseid rektorinõukogu koosolekuid, valmistab ette päevakordi ja jälgib otsuste täitmist
 7. Valmistab ette ja osaleb Eestseisuse koosolekutel
 8. Esitab aruanded Eestseisuse esimehele kord kuus vastavalt vajadustele
 9. Iga kolme kuu tagant ja nõudmisel informeerib aastakonverentsi juhatust ja Eestseisust seminari hetkeseisust

Teaduskond ja personal

 1. Värbab ja arendab pidevalt suurepäraseid õppejõude ja töötajaid.
 2. Kohtub personali ja õppejõududega vähemalt kord kuus ja vastavalt vajadusele.
 3. Osaleb akadeemiliste komisjonide koosolekutel (mida korraldab ja juhatab akadeemiline dekaan)
 4. Osaleb väikerühmades vastavalt vajadusele
 5. Viib läbi iga-aastaseid töötajate arenguvestlusi õppejõudude ja töötajatega
 6. Hoiab töö- ja koostööl põhinevat töökeskkonda

Õpilased

 1. Värbab, immatrikuleerib ja vabastab õpilasi
 2. Arendab ja hoiab seminari vaimset keskkonda, et toetada nii üliõpilaste kui ka õppejõudude vaimset kujunemist, motiveerib ja julgustab üliõpilasi ja õppejõude.

Välismaa

 1. Tagab seminari esindatuse Eesti Sõprade aastakoosolekutel
 2. Suhtleb Haridusministeeriumiga vastavalt vajadustele (vastab kirjadele ja infopäringutele)
 3. Arendab kontakte ja esindab seminari.
 4. Teeb koostööd teiste teoloogiliste koolidega Eestis ja mujal.
 5. Osaleb Eesti Kirikute Nõukogu hariduse ümarlaual
 6. Osaleb kohtumistel rahvusvahelistes organisatsioonides (st Metodisti Koolid Euroopas; EKKA; IAMSCU, MTSE jne)
 7. Teeb koostööd Eesti Metodisti Kirikuga ja osaleb vaimulike täiendõppe seminaridel, aastakonverentsil jne.
 8. Peab kontakte teiste denominatsioonidega
 9. Tagab, et seminar on kaasatud teenimisse ja kogukonna teenimisse
 10. Vastutab igakuise uudiskirja/palvekirja eest (keeled: eesti, inglise ja vene)

Finantsjuhtimine:

 1. Omab pidevat ülevaadet seminari finantsolukorrast
 2. Jälgib eelarvet
 3. Koostab eelarveettepaneku
 4. Esitab finantsaruande Eestseisusele
 5. Vastutab seminari rahakogumise eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmiste toimingute tegemise eest:
  1. Annetuste jälgimine ja finantsprognoosi koostamine
  2. Sponsoritega kirjavahetuse pidamine
  3. Kohtumised sponsorite ja nende esindajatega
  4. Otsib uusi sponsoreid
  5. Rahakogumisreis kord aastas USA-sse (Eestseisuse liikmete abiga)
 6. Projektide kirjutamine erinevatele sihtasutustele, kirikutele ja konfessioonidele rahalise toetuse taotlemiseks
 7. Järgib raha kogumise parimaid tavasid, sealhulgas tänukirjade saatmine, vajaliku teabe saatmine jne.
 8. Töötab Eestseisuse arenduskomisjoniga

Töö ülevaade:

 1. Iga-aastane arenguvestlus
 2. Läbivaatamisprotsessi määrab kindlaks Eestseisus ja seda juhib kohalik piiskop / ringkonna superintendent.