1. Avaliku konkursi väljakuulutamine

1.1. Avalik konkurss korralise õppejõu ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja juhul, kui vastav ametikoht on vakantne, sh kui ametikohal töötava isikuga sõlmitud töölepingu tähtajani on jäänud vähem kui üks aasta või kui reorganiseeritakse olemasolev või rajatakse uus ametikoht. 

1.2. Avaliku konkursi väljakuulutamise otsustab rektor ja see kuulutatakse välja rektori käskkirjaga.

2. Kandidaatidele esitatavad nõuded

2.1. Dotsendi ametikohale kandideerijatele esitatavad nõuded:

  • Vähemalt viie aastane pedagoogilise töö kogemus kõrgkoolis, sh üliõpilastööde juhendamise kogemus
  • Doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
  • Suutlikkus õpetada oma eriala aineid ühes võõrkeeles

2.2. Lektori ametikohale kandideerijatele esitatavad nõuded:

  • Pedagoogilised oskused ja oma kutseala töökogemus
  • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

3. Nõutavad dokumendid ja nende esitamise kord

Konkursil osaleja esitab EMK TS rektorile vastavalt konkursi tingimustele

  • Avalduse
  • CV
  • Haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia
  • Muud, sh pedagoogilist kogemust kinnitavad materjalid

4. Kandidaatide hindamine ja valiku tegemine

4.1. Rektor esitab kandidaatide dokumendid rektori nõukogule hinnangu andmiseks taotlejate sobivuse kohta.

4.2. Esmakordselt dotsendi kohale kandideerijatele on kohustuslik avalik loeng, mille aeg ja koht kuulutatakse välja EMK TS kodulehel.

4.3. Rektor esitab konkursil osalenud kandidaatide dokumendid ja rektori nõukogu soovituse eestseisusele otsuse tegemiseks.

4.4. Dotsentide ja lektorite kohale määramise otsustab seminari eestseisus.

4.5. Seminari rektor sõlmib eestseisuse otsusele toetudes valitud kandidaatidega töölepingu.