Seminar pakub üliõpilasele kõike õppimiseks vajalikku, nii vaimulikus kui ainelises mõttes.

Vaimulik tugi. Kristliku kõrgkoolina on tudengite õppetöö lahutamatuks osaks ka regulaarsed jumalateenistused ja palvused.
 
Raamatukogu. Seminaris on küllaltki mahukas teoloogiline raamatukogu. Raamatukogus on tudengi kasutamiseks koopiamasin.

Arvutiklass. Arvutiklassis on võimalik kasutada 9 arvutit.

Elamistingimused. Vajadusel on võimalik sessioonide ajal ööbida ühiselamutubades. Ühiselamus on dušši ruum, köök ja pesu pesemise ning triikisime võimalused.

Vastavalt EMKTS põhikirjale on üliõpilastel õigus valida oma esindaja üliõpilaste esindusorganeisse ja üliõpilaskonna volitatud esindaja kaudu esitada õppenõukogule üliõpilaste ettepanekuid ja kaebusi ning olla esitatud ettepanekute arutamise juures (§21, 2 ja 3).

Igal kursusel on üliõpilasesinduses üks esindaja, kes valitakse kursuse poolt lihthäälteenamusega. Üldjuhul jääb esimesel kursusel valitud esindaja kursuse esindajaks ka järgmistel õppeaastatel, kui puudub vajadus ümber valimiseks. Ümbervalimist võib algatada nii seminari juhtkond kui ka kursus põhjusel, et kursuse esindaja ei täida talle pandud funktsioone.

Üliõpilasesinduse liikmed osalevad õppenõukogu koosolekutel hääleõigusega ja kuuluvad eestseisuse koosseisu.

Üliõpilasesindus 2017/18:

  • I kursuse esindaja: Indrek Tormis, indrek.tormis(at)emkts.ee
  • II kursuse esindaja: Maria Ossipova, maria.ossipova(at)emkts.ee
  • III kursuse esindaja: Kaire Lotamõis, kaire.lotamois(at)emkts.ee

Järgnevas on loetletud võimalused õppida lühiajaliselt välismaal MTSE koolides. MTSE on Euroopa metodismiga seonduvate koolide ühendus. Õppe on inglise keeles. Õpirändeks on võimalik saada toetust MGEFLD fondist. Toetuse saamise tingimuseks on seminari soovitus.

2018 tudengivahetuse kuupäevad on tulemas. 

EMK Teoloogilise Seminari üliõpilaste diplomitööde nimekiri alates aastast 1998.
Diplomitöid saab lugeda seminari raamatukogus.

Diplomitööd 2018. aastal

Bulat, Oleksii - Развитие взаимоотношений Бога и человека во времена Моисеева и нового заветов - Jumala ja inimese vahelise suhte areng Moosese ja uue lepingu ajal.
Bulat, Zhanna - Исследование двух противоположных взглядов в отношении уверенности в спасении (на примере теологии Методистской церкви и Поместной церкви) - Uuring kahest vastupidisest vaatest päästekindluse kohta uurimine (metodisti kiriku ja kohaliku kiriku teoloogia näitel).
Kirillov, Izrail - Практическая функция нарратива о пророке Самуиле с точки зрения духовного формирования служителя: влияние окружения, культуры и личного выбора - Keskkonna, kultuuri ja isikliku valiku mõju prohvet Saamueli vaimulikule kujunemisele
Markovich, Iya - Учение о даре говорения на иных языках в пятидесятнических церквях - Teistes keeltes rääkimise õpetus nelipühi kogudustes
Laur, Olavi - Saalomoni isiklik portree tema valitsemise algusperioodil
Lotamõis, Kaire - EMK Teoloogilise Seminari maineuuring ja turundus võimalused
Maikalu, Meelis - Paarisuhtevägivald kristlikes peredes
Medri, Maiu - Pöördunud inimese kujunemine Pauluse esimese Korintose kirja näitel
Põld, Markko - Koguduse rajamise võimalused ja takistused Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku kujunemise näitel
Tarendi, Triin - Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogu roll katuseorganisatsioonina
Toodo, Eivin - Muusika roll Eesti Metodisti Kiriku jumalateenistuses Tallinna koguduse näitel
Võsu, Veikko - Evangeelsed platvormid Eesti kogudustes
Õunpuu, Alur - Teoloogilise hariduse olulisus Eesti Kristlikus Nelipühi Kirikus

Diplomitööd 2017. aastal

       Ahnefer, Janne - Leinajate hingehoid koguduses
       Ojaots, Johanna-Margret - Eksortsism metodistlikus praktikas
       Kudrin, Beno - Kristliku ülistusmuusika omaloomingu roll Eesti kristlaste hulgas
       Kägra, Laura-Elisa - Asenduskodulaste identiteedi kujunemine ja selle iseärasused
       Kalamägi, Kristjan - Lootuse Küla rehabilitatsiooni keskusena ühiskonnas ja selle programmi efektiivsus
       Jäe, Urmas - Alfa kursuse mõju kristluse põhitõdede mõistmisel.
       Sinimeri, Kristina - Tahkuranna apostliku õigeusu koguduse elu ja töö ajalooline ülevaade
       Odeh, Emmanuel - The Christian Athletes
       Semjonova, Irina - Подготовка и проведение занятий в христианских лагерях для детей и подростков.
       Rosen, Janika - Преподавание в воскресной школе детям от 3 до 6 лет
       Shumilov, Oleg - Толкование отрывка Евреям 6:1-8
       Weber, Sarah Tania - Преподавание Шоа в Церкви
       Vegera, Iurii - Доктрина спасения в трудах ранних отцов Церкви и в вероучении Евангельских Христиан Баптистов
       Titovića, Vera - Христиане евангелизируют через спорт

Diplomitööd 2016. aastal

Alla, Liina - Usulisest väärkohtlemisest taastumine tänapäeva Eestis
Häng, Toomas - Kristoloogia teema võrdlev käsitlus Peetruse ja Jaakobuse kirjades.
Silja Kuris - Aastatel 2005-2015 EELK Rõngu Mihkli Koguduse leerikursuse läbinute side kogudusega
Maiju Leetma - Paulus Jeesuse jälgides
Pille Mägila - Naiste osalus ühiskonnas ja Metodisti Kiriku tegevuses aastatel 1920-1940
Jarl Šapovalov - Kristlike ja mittekristlike rehabilitatsioonikeskuste töö efektiivsus

Diplomitööd 2015. aastal

Erbele Andrew - Surm ja vahepealne seisund: Rooma katoliku ja wesleyaanliku arusaama võrdlus
Calugar Rares - The Methodist Movement in the Anglican Church and Lord’s Army Movement in the Romanian Orthodox Church, Similarities and Parallels
Ernits Krista - Andestamine kristlastevahelistes suhetes: juhtumianalüüs
Kulikova Veera - Udmurdi rahva evangeliseerimise probleemidest
Kupper Meeli - Traditsioonilise peremudeli mõiste Eesti kooseluseaduse debatis
Kurtshanov Aleksei - Эпопея главного героя фильма «Сталкер» режиссёра Андрея  Тарковского
Liblik Karl - Väepalve karismaatilises liikumises: hinnang pühakirja ja evangeelse teoloogia valgel
Sashina Maina - Распространение Библии среди удмуртского народа
Baranov Vitali - Sotsiaalvõrgustik kui evangelisatsiooni vahend venekeelsete noorte seas Tallinnas
Vadim Vadim - Значение теологического образования в подготовке миссионеров для служения
Mirgorodski Deniss - Isa roll religioosses kasvatuses Jeesuse Kristuse aegadel ja kaasaegses kristlikus peres
Prelova - Tatjana Isiksuse muundumine positiivse mõtlemise kaudu
Saard Hanna - Kristlaste abielu mitte-kristlastega

Diplomitöö 2014. aastal

Helika Gustavson-Rätsep - Usulise vaimulaadi väljendamine liturgiliste palveasendite kaudu luterlikus kirikus
Merlin Metsla - Lühimisjoni mudeli rakendamine Eestis Brasiilia-Eesti suvemisjoni projekti raames
Tom Riska - Establishment and Expansion of the Church: Comparing Roland Allen's Missionary Method and the Methodist Mission to Finland in the Late 19th and Early 20th Century
Julia Kargina - Скорбящая богородица Мария: утешающая и сострадающая
Galina Kravtshuk - Вклад духовных служителей в формировании Эстонской Методистской Церкви города Тапа

Diplomitööd 2013. aastal

Dreifeld, Valdeko - Eesti  kirikute vastastikune külalislahkus armulaual
Galkina, Jelena - Процесс духовного воспитания в русской общине ласнамяэ эстонской христианской пятидесятнической церкви
Kolessov, Grigori - Этика библейского брака
Lahi, Sirly - Läbipõlemissündroomi ohufaktorid ja stressijuhtimise võimalused vaimulike pastoraalteenistuses
Osokin, Aleksei - Проповедь евангелия в эпоху постмодернизма
Osokina, Alla - Kiriku roll eesti ühiskonna sotsiaalsete probleemide lahendamisel diakooniatöö kaudu
Pedajas, Maire - Koolihirmu põhjused Pärnu shalomi lastemaja laste näitel
Rudenko, Jevgeni - Роль отца в воспитании ребенка в христианском контексте
Shubina, Ljubov - Духовное влияние страданий на христианина
Usin, Tanel - Tallinna Nelipühakogudus Eelim. Ajaloo süstematiseerimine ja kogumine.

Diplomitööd 2012. aastal

Aulis, Joel- EMK noortelaagrid 1980-1991
Jantunen, Esko - Духовный наставник в общине
Kapsta, Kaia - Eesti raseduskriisi nõustamissüsteemi kujunemislugu
Pahk, Aivar - Usuline tagakius esimestel sajanditel ja selle kordumise võimalikkus nüüdisaegses EL-s
Sarik, Enno - Teenides ääremail:   EMK Ruusmäe koguduse lugu
Shubin, Petram - Цели и функции духовной жизни христианской общины
Rudenko, Marika - Низкая самооценка как причина социальной неприспособленности
Petrenko, Aleksandr - Роль инструментов всеобъемлющего выздоровления в решении проблемы химической зависимости
Sorokin, Aleksandr - Проблема развода в христианских семьях и решения кризисных ситуаций
Sokk, Epp - Palveränd Jaakobiteel: ajalugu ja tänapäev ning eestlased sellele teel
Urb, Jane - Hingehoidlik leina nõustamine lapse surma korral
Melnychuk, Alyona - Глухие люди в церкви

Diplomitööd 2011. aastal
    Risto Abel - Müütide ja rituaalide mõjust sotsiaalsete konfliktide lepitamisel
    Julia Kalashnikova - Финансовое обеспечение христианских служителей
    Olga Klimovitš - Пост, как источник духовной силы в Ветхом и Новом Заветах
    Eha Lõhmus - Joosua ja Taaveti sõjapidamise meetodid ning kontseptsioon armastavast Jumalast
    Heidi Meier - Kirik muutuvas maailmas ja sellega seotud temaatika 2010. aasta arvamuslugudes Postimehe ja Delfi näitel
    Vitali Mirošnitsenko - Роль Субботней школы для взрослых в
    христианском развитии
    Jelena Povilaviciene - Healing Service in United Methodist Church of Lithuania
    Taimi Pärna - Power encounter kristliku misjoni meetodina
    Aet Reinhold - Märjamaa kiriku ja koguduse ajaloost
    Ly Treuman - Kristliku abielu püsivust mõjutavad tegurid
    Jevgenia Tsoi - Возможности преодоления со-зависимости
Diplomitööd 2010. aastal
    Cervin, Ruth - Usulise eneseteadvuse kujunemine ja selle seos maailmapildiga
    Filimonova, Valentina - Побрастающее поколение и церковь
    Fjodorova, Veronika - Eesti Metodisti Kiriku Tallinna Vene Koguduse ja selle mõjul rajatud koguduste ajalugu
    Fromzel, Tetyana - Десятина в современной церкви
    Janushkevichiute, Rosita - Семейное воспитание как основной фактор формирования нраственной основы личности
    Katõhhina, Ljudmilla - Недостойное обращение с детьми
    Krall, Peeter - Kinnipeetavate palveelu
    Krotova, Natalja - Устройство и адаптация в замещающей семье детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
    Lyachenkov, Alexey - О контекстуализации при миссионерской деятельности в ортодоксальной сфере культуры на примере культуры коми
    Maljuškina, Kadri - Kristlik ehedus praktilises usuelus
    Naagel, Ester - Hingehoiu vajalikkusest elukaare õhtutundidel
    Olt, Merike - Varateismelise identiteedi leidmise võimalusi piibliisikute elude kaudu
    Paju, Tõnu - Nelipühiliikumine Saaremaal
    Paukshis, Ansis - Использование современных технологий в церкви
    Timofejeva, Nadezda - Копромиссы в русском евангельском  движении
    Treiman, Mari-Liis - Kuidas naine saaks aidata kaasa oma mittekristlasest abikaasa pöördumisele
    Vellend, Kersti - Depressiooni äratundmise vajalikkus vaimuliku töötegija jaoks
Diplomitööd 2009. aastal
    Kim, Jung-Gon - Misjoniteemade käsitlus Luuka evangeeliumis
    Mägi, Eve-Kati - Pihiteoloogia ja- praktika  kujunemine kirikuloos
    Polis, Aigars - Возможности служения для христиан пожилого возраста
    Popova, Nadezhda - Миссионерская деятельность Cтефана Пермского на Коми земле и ее роль в контексте истории
    Põldaru, Heiki - Kristliku kirjanduse mõjust lugejale Hüüdja Hääle näitel
Diplomitööd 2008. aastal
    Forsbäck, Andreas - The Role of Leadership in the Revitalisation of Evangelical Churches in the Swedishspeaking Part of Finland
    Kapp, Andres - Allianssliikumine ja alliansspalvenädalad Eestis
    Koskela, Lorna - The Eucharist: Sign and Source of Unity? A Case Study of Attitudes in Churches in Finland Towards Open Communion
    Ploom, Age - Naise vaimulik kutsumus nunnana õigeusu perspektiivis
    Ploštšadnaja, Veera - Женщина в авраамических религиях
    Toots, Kertu - Täiskasvanute motiveerimine elukestvaks piibliõppeks
Diplomitööd 2007. aastal
    Arro, Imbi - Rist kristlaste märgina
    Artjušenkov, Jüri - Депрессия как предпосылка самоубийства (Depressioon kui eeltingimus enesetapuks)
    Hermaküla, Iiri - Elu Sõna liikumine aastatel 1987-1988
    Kruuse-Kingo, Ülle - Religiooni uued võimalused virtuaalkeskkonnas
    Olenko, Marika - Õppimine täiskasvanueas
    Ränk, Marika - Hingehoid teoorias ja praktikas
    Sepp, Leeni - Kuidas tulevad inimesed pöördumisele Ida-Virumaal?
    Spiridenko, Andrei - Скиния – символ грядущего Мессии (Tempel - kui Messia sümbol)
    Teder, Karin - Uue Testamendi kreeka keele õppevahend iseõppijaile
Diplomitööd 2006. aasta
    Barinov, Aet - Abielu pühadus kristlikus õpetuses ja praktikas
    Danielsons, Ints - Дары Духа в эпоху Постмодернизма
    Evartov, Küllike - Eshatoloogiast tingitud kristlike ideaalide ja maailma tegelikkuse pinge
    Grunte, Janis - What Lies Behind the Mystical Phenomenon of the Indigo Children?
    Kallaste, Mairit - Jumala nimed Vanas Testamendis
    Kask, Andrus - Pühitsuselu luterliku ja metodisti kiriku käsitluses
    Kroll, Allan - Effataa ärkamine
    Lebedev, Igor - Положительные качества в пасторском служении
    Lider, Ljudmilla - Социальное сиротство
    Metsala, Heli - Jeesuse tiitlid Johannese korpuses. Kolm pilti Jeesusest
    Nikolajeva, Ljubov - Интеграция детей из детских домов в общество
    Paukshe, Ilze - The Teaching System for the Leaders in the Church
    Radomska, Tetyana - Роль мужа и роль жены в христианском браке
    Sepp, Erkki - Kristlaste tagakiusamised ja märterlus varakiriku perioodil
    Siimut, Merle - Osaduse käsitlus Pühakirjas ja selle mõistmine kaasaja Eesti koguduses
    Stelmah, Olia - Христианское душепопечительство в решении проблем сексуального характера в брачно-семейной жизни
    Tiikmaa, Juta - Eakate toimetuleku toetamine
    Tombak, Anneli - Koolieeliku areng väärtuste toel ja kasvukeskkonna mõjul
    Tulik, Roland - Kirik muutuvas Eesti ühiskonnas
    Ungru, Nete - Eelkooliealise lapse usuline mõtlemine
Diplomitööd 2005. aastal
    Degtyareva, Svetlana - Наиболее успешные методы борьбы с наркоманией
    Dilman, Violetta - Христианский лагерь, как форма духовного воспитания детей и подростков
    Jõesaar, Margus - Glossolalia-kas müsteerium
    Kalašnikova, Irina - Otsovstvo
    Kovalenko, Andrei - Проповедь и ее социальная направленность
    Kovalenko, Olga - Применение игровой формы воспитания в работе воскресной школы
    Kubjas, Raino - Prohvetid ja prohvetlus
    Kukk, Erika - Metodism kui vaimuliku kasvamise meetod John Wesley klasside näitel
    Kull, Ingmar - Leping
    Land, Tea - Teismeliste hingehoiu vajadus
    Matulaitis, Remigijus - Catholicism Turns to Protestant pastor model
    Mäesepp, Ellar - Mehelikkuse sotsiaalne kujunemine
    Naab, Ergo - Inimese olemuse teoloogilis-antropoloogiline kaemus
    Novikova, Natalja - Роль семьи и церкви в воспитании христианского характера у ребёнка
    Pallase, Janek - Evangelisti isik Uues testamendis ja Varakiriku perioodil
    Peterson, Laine - Eelteismelise areng ja kristlikud kasvatuspõhimõtted
    Sander, Liina - Pühakirja mõistmise ja õpetamise aspekte luterlikus traditsioonis
    Sõtšev, Sergei - Начало ересей и их отражение в современном мире
Diplomitööd 2004. aastal
    Ausmees, Heigo - Kirik ja teismelised
    Jaansoo, Revo - Elmar Salumaa pärandi uurimine: kristlus kui rõõmureligioon
    Koit, Silver - Vana Testamendi prohvetid ja prohvetite eksimatus
    Kuncheva, Maryna - Kõlbeline kasvatus
    Martinson, Alo - Elu väärtus õhtumaa kiriku ajaloos ja kaasaegses Eestis
    Sepp, Olga - Ühiskond ja teismeline elu mõtte otsingul
    Zagvozdkina, Julia - Valetamise probleem tänapäeva ühiskonnas
    Tammekänd, Tamara - Religiooni mõju ühiskonnale ja abielule
    Toomsalu, Arvo - Kes tegelikult abivajajat aitab
    Usin, Tiina - Tänav kui kasvukeskkond ja selle alternatiivid
Diplomitööd 2003. aastal
    Juta Annus - Iisraeli monoteismi ja ahen-atoni usundi erinevuste analüüs ajaloolises perspektiivis
    Rutt Vardja - Kriitilise mõtlemise arendamine gümnaasiumi religiooniõpetuse tunnis
    Elari Tamm - Motivatsioon vaimulikus juhtimises
    Jana Laaneser - Õpetaja ja õpilase vahelised suhted põhikooli vanemas astmes
    Maksim Jefimtðuk - Võim ja juhtimine kirikus
    Roman Radomski - Kristlik muusika
    Nadeþda Karavajeva - Inimliku kannatuse põhjustest
    Mihkel Madalvee - 12.-13. sajandil Vana-Liivimaal aset leidnud sündmuste käsitlemine eestikeelses ajalookirjanduses
    Kaia Põder  - Lapse arengu mõjutajad
    Eda Mägi - Väärtushinnangute kujunemine ja kujundamine
    Triin Sander - Lapse jumalakujutlusest
Diplomitööd 2002. aastal
    Mihhail Batšinski - Narkosõltuvuse vaimulikust aspektist
    Vladimir Beregovoi - Tserebraalparalüüsiga laste ravi, üldõpetuse ja kristliku kasvatuse koostöö
    Reet Eru -  Metodism täna
    Jaanus Kangur - Jumal ja ruum: kolmekorruselisest maailmapildist kolmemõõtmelise maailmapildini
    Marjana Luist - Lapse tunnetest vanemate lahutuse käigus. Süütunne.
    Vladek Manninen - Pastorite vahetumise mõju Eesti Metodisti Kiriku Lõuna-Eesti kogudustes
    Valdo Nõlvak - Kas Jeesus on Jumal või oli ta prohvet?
    Ele Palo - Eetilised väärtused ja nende arendamine I kooliastmes
    Tiia Pappel - Laste mõtted ja arvamused surmast
    Kätrin Põllu - Teismeline ja üksildus
    Lea Puhang - Püha mõistest, selle arengust ja teisenemisest tänapäeva Eesti ühiskonnas.
    Taavet Udso - Personaalse Jumala leidmise teed Iiobi raamatus ja selle paralleelidest tänapäeval.
    Ljudmilla Voltšihhina - Lapsed ja vägivald
Diplomitööd 2001. aastal
    Viktor Batov - Kristlik organisatsioon "Ühendus Kristuses"
    Evelin Bekasov - Lapse psühholoogiline areng ja selle mõju vaimulikule
    Igor Miller - Vanglate vaimuliku töö hetkeseis Eestis
    Margit Miller - Naiste ordineerimine
    Kaido Peebo - Eesti rahvausundi võrdlus Iisraeli usundiga
    Maris Väli - Teismeline koguduses
Diplomitööd 2000. aastal
    Elisabeth Andranikyan -  Usuõpetus põhikoolis
    Kristi Migur - EMK pühapäevakooli ajalugu ja tänapäev
    Regina Multram - Õpilaste ja õpetajate suhtumine usuõpetusse
    Jaanus Pedak - Laste kasvatamine kristlikes perekondades
    Liana Põld - Kiitus ja karistus kristlikes ja mitte kristlikes peredes
    Irina Satrapinskaja - Usuõpetus algkoolis
    Külli Tõniste - Kas ajalooline Jeesus tegi imesid? Kuivõrd mõjutab inimese vastus sellele küsimusele Tema usuelu?
Diplomitööd 1998. aastal
    Toomas Pajusoo - Joona raamatu selgitav tõlge heebrea keelest
    Edgars Šneiders - Läti Metodisti Kiriku ajalugu

EMK Teoloogiline Seminar | Narva mnt 51, Tallinn | 668 8467 | seminar@emkts.ee
Pank: Eesti Metodisti Kirik | Swedbank IBAN EE842200221010980782