E-kataloog Riksweb

Raamatukogu põhiülesanneteks on komplekteerida, säilitada ja teha kättesaadavaks õppetööks vajalikku kirjandust, ühtlasi anda informatsiooni raamatute elektroonilise kataloogi Rikswebi kohta. EMK Teoloogilise Seminari raamatukogu teeb koostööd teiste samalaadsete raamatukogudega kodu- ja välismaal.

Raamatukogu on AVATUD T-R 10.00 -14.00

Raamatukogu juhataja: Maiu Mäevere, tel 668 8464

Tegevuse valdkonnad, eesmärk ja ülesanded: 

  • raamatukogu- ja infoteenindus
  • infootsingu nõustamine ja koolitus
  • kirjastustegevus
  • põhiinformatsiooni tasand
  • õppetööd ja selle juhendamist toetav tasand
  • teadustööd toetav tasand

Raamatukogu komplekteeritus: raamatuid 16875 eksemplari, perioodika väljaandeid 1402, käsikirju, lõputöid 157, samuti töötajate magistri- ja doktoritöid. Teavikute komplekteerimise aluseks on EMKTS-is õpetatavate ainete register.

Teavikute hankimiseks on neli valikutasandit:

  1. põhiinformatsiooni tasand, mis võimaldab ainevaldkondi tutvustada ja määratleda
  2. õppetööd ja selle juhendamist toetav tasand
  3. teadustööd toetav tasand
  4. John Wesley elu ja kirjatööd tutvustav tasand. See on oma ainulaadsuses Eestis kättesaadav vaid EMK Teoloogilse Seminari raamatukogus.

Enamik raamatukogus olevatest rariteetidest on Piiblid.

 

Lugejal on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud heade tavade vastu. Raamatukogu ruumides säilitatakse korda ja vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida teisi lugejaid. Raamatukogus ei ole lubatud söömine ja joomine. Samuti ei ole lubatud mobiiltelefoniga rääkimine. Raamatukogu ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest.

Kaotatud või rikutud teavik tuleb raamatukogule hüvitada samas väärtuses vastavalt kehtestatud korrale. Kojulaenamiseks vormistamata teavikuid ei ole lubatud raamatukogust välja viia. Teavikuid laenutatakse koju 30 päevaks, lisanduvad muud suulised kokkulepped. Teatmeteoseid ja kohal kasutamiseks mõeldud teavikuid saab kasutada ainult kohapeal. Perioodikat saab kasutada ainult kohapeal. Õppekirjandust laenutatakse koju üheks semestriks; eriti nõutavaid raamatuid 30 päevaks.

Lugejaks registreerimisel esitatakse järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg), ID-kaardi number, aadress, telefon, e-posti aadress ja üliõpilaskood. Esitatud andmete põhjal vormistatakse elektrooniline lugejakaart. Lugejakaart on nimeline ja selle edasiandmine teisele isikule ei ole lubatud. Lugejakaardi kehtivusaja pikendamine toimub kord aastas, iga õppeaasta algul.

 

Kaotatud või rikutud teavik tuleb raamatukogule hüvitada samas väärtuses vastavalt kehtestatud korrale.

Raamatukogu kasutamiskorra rikkumise eest palutakse lugejal raamatukogust lahkuda. Äärmuslikel juhtudel võidakse võtta ära raamatukogu kasutamise õigus.
Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, seadmete või muu vara eest. Tekitatud kahju tuleb raamatukogule hüvitada.

Avariiulitel paiknevaid teavikuid saab kasutada lugemissaalis raamatukoguhoidja vahenduseta. Raamatukogust teaviku koju laenamiseks peab lugeja pöördume raamatukogu juhataja poole. Laenatud teavikut ei tohi rikkuda. Laenamisel on soovitav kontrollida teaviku seisukorda ja teatada puuduvatest lehtedest, lisadest jm defektidest raamatukoguhoidjale. Kui puudused avastatakse tagastamisel, langeb vastutus lugejale. Lugeja on kohustatud laenatud teavikud tagastama tähtajaks või taotlema kasutusaja pikendamist. EMK TS-i lõpetamisel või EMK TS-i töölt lahkudes tuleb laenatud teavikud raamatukogule tagastada.

Kojulaenamiseks vormistamata teavikuid ei ole lubatud raamatukogust välja viia. Teavikuid laenutatakse koju 30 päevaks ja teised suulised kokkulepped. Teatmeteoseid ja kohal kasutamiseks mõeldud teavikuid saab kasutada ainult kohapeal. Perioodikat saab kasutada ainult kohapeal. Õppekirjandust laenutatakse koju üheks semestriks; eriti nõutavaid raamatuid 30 päevaks.

 

EMK Teoloogiline Seminar | Narva mnt 51, Tallinn | 668 8467 | seminar@emkts.ee
Pank: Eesti Metodisti Kirik | Swedbank IBAN EE842200221010980782